Repertoár


mše

Adam Václav Michna z Otradovic (c.1600–1676)
 • Missa II. super 'Již slunce z hvězdy vyšlo' à 4, 2vl, 3tbn & B.C.
   
Alberik Mazák (1609–1661)
 • Missa decem vocum à 8, 2vl & B.C. (M250)
 • Missa brevis à 4 & B.C. (M222)
 • Missa à 4voc, 2vl & B.C. (M226)
   
Claudio Monteverdi (1567–1643)
 • Messa da Capella à 4 (1641)
   
Giovanni P. da Palestrina (c.1525–1594)
 • Missa papae Marcelli à 6 & 7
 • Missa de beata Virgine à 4 & 5
 • Missa Aeterna Christi munera à 4
   
Giovanni Rovetta (1595/97–1668)
 • Missa brevis à 4 & B.C.
   
Heinrich Isaac (c.1450–1517)
 • Missa Presulem ephebeatum à 4
   
Christoph Straus (1575–1631)
 • Missa Veni sponsa Christi à 13 con tubis et tympanis & B.C.
   
Philippe de Monte (1521–1603)
 • Missa Ancor che col partire à 4
   
Orlande de Lassus (1532–1594)
 • Missa super Osculetur à 8
   
Orazio Vecchi (1550–1605)
 • Missa in Resurrectione Domini à 8 & org
   
Tomás Luis de Victoria (1548–1611)
 • Missa Laetatus sum à 12
 • Missa Salve à 8

ostatní

anonym
 • Kriste vykupiteli à 8
 • Beatus Nicolaus à 4
   

Andrea Gabrieli (c.1532–1585)

 • Deus qui Beatum Marcum à 8
 • Jubilate Deo à 8
   
Dieterich Buxtehude (c.1637–1707)
 • Alles was ihr tut, BuxWV4 à 4, archi & B.C.
   
Giovanni Gabrieli (c.1554–1612)
 • Magnificat à 14
 • Nunc dimittis à 14
 • Omnes gentes à 16
   
Lodovico G. da Viadana (c.1560–1627)
 • La Fiorentina à 8
 • La Milanese à 8
   
Zachariáš Zarevúcky (1605–1667)
 • Magnificat secundi toni à 8